ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI ĐƯỢC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 THÔNG QUA

Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang công bố Điều lệ sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua như sau:

Chi tiết Điều lệ sửa đổi vui lòng xem tại đây!

Ý kiến bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *