BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, ngày 29/11/2023 như sau:

Chi tiết Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 vui lòng xem tại đây!

Ý kiến bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *